2022 m. kovo 13 d. V-5

Taisyklės

1. Susitariančios šalys
1.1 Terminuotos automobilio parkavimo paslaugos Sutartis tarp tiekėjo 4 Gintarai, MB ir kliento yra sudaroma tuo metu, kai klientas rezervuoja automobilio stovėjimo vietą internetinėje svetainėje arba telefonu per tiekėjo sistemą ir gauna rezervacijos patvirtinimą.
1.2 Kai rezervacija buvo patvirtinta pagal nustatytą tvarką, tiekėjas privalo klientui užtikrinti patekimą pagal nurodytas datas ir laiką į Amber Parking vieną iš aikštelių, adresu Šaltinių g. 4 ir 6A, Karmėlava.
1.3 Klientas, atlikdamas rezervaciją, patvirtina, kad aiškiai suprato, kokią rezervaciją renkasi, bei supranta, kur yra stovėjimo aikštelė ir kokios paslaugos aprašytos.
1.4 Kilus neaiškumams galima kreiptis telefonu +370 676 00147 (24/7), šiuo numeriu – Viber ir Whatsapp programėlėmis arba el. paštu info@amberparking.lt

2. Užsakymas
2.1 Terminuotos automobilio parkavimo paslaugos užsakymas vykdomas internetiniame puslapyje arba telefonu per tiekėjo sistemą.
2.2 Minimalus automobilio parkavimo paslaugos užsakymas – 3 arba 4 dienos (vadovautis rezervavimo sistemoje nurodomu terminu pageidaujamoms datoms), nebent konkrečiu atveju sutariama kitaip.
2.3 Rezervavimo eiga internetu (rezervuojant telefonu tiekėjui pateikiama identiška informacija):
2.3.1 Pasirenkamos atvykimo bei išvykimo datos ir supildomi KONTAKTINIAI DUOMENYS:
2.3.2 Įrašomi vardas ir pavardė.
2.3.3 Įrašomas telefono numeris (nurodytu telefono numeriu gali būti susisiekiama siekiant suteikti klientui kokybiškas paslaugas).
2.3.4 Įrašomas elektroninio pašto adresas (nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųstas rezervacijos patvirtinimas bei atgalinio ryšio anketa po paslaugos suteikimo).
2.3.5 Įrašomas automobilio modelis ir valstybinis numeris.
2.3.6 Nurodomi planuojami atvykimo ir išvykimo iš aikštelės laikai (rekomenduojama neankstinti nurodomo atvykimo laiko ir nevėlinti išvykimo siekiant apsidrausti, kadangi ši informacija reikalinga tik automobilių srauto planavimui, t.y. kainai laikas įtakos nedaro).
2.3.7 Nurodoma skrydžio kryptis (jei atgal grįžtate iš kito oro uosto, nurodykite abu oro uostus skrydžių tvarka).
2.3.8 Pasirenkamas apmokėjimo būdas.
2.3.9 Pažymima, jog susipažinta su šiomis Taisyklėmis, spaudžiamas laukelis PATVIRTINTI DUOMENIS IR REZERVACIJĄ ir kliento el. paštu išsiunčiamas pranešimas apie sėkmingą užklausos gavimą.

3. Patvirtinimas
3.1 Rezervaciją tiekėjas įsipareigoja patvirtinti ne vėliau kaip per 24 h. Kol rezervacija nėra patvirtinta, tiekėjas vietos aikštelėje negarantuoja. Gavus patvirtinimą, rezervacija įsigalioja ir tiekėjas garantuoja klientui parkavimo vietą. Jei reikalingas skubus patvirtinimas, klientas kreipiasi į tiekėją telefonu +370 676 00147.
3.2 Terminuotos automobilio parkavimo paslaugos patvirtinimas išsiunčiamas su rezervacijos išklotine.
3.3 Klientas privalo vadovautis automobilio statymo taisyklėmis bei nurodymais, kurie pateikti rezervacijos patvirtinime.
3.4 Apie bet kokius pasikeitimus klientas informuoja tiekėją iš anksto (ne mažiau nei prieš 24 h iki numatomo atvykimo), priešingu atveju tiekėjas neužtikrina paslaugos suteikimo pasikeitusiomis sąlygomis.

4. Apmokėjimas
4.1 Pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu, po rezervacijos patvirtinimo el. paštu išsiunčiami duomenys bankiniam pavedimui. Apmokėjimui už rezervaciją skirta 3 d.d., bet ne vėliau, nei numatytas atvykimas į aikštelę.
4.2. Jei pasirinktas atsiskaitymas vietoje, klientas atsiskaito tiekėjo darbuotojui.
4.3 Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra ilgesnis nei nurodyta rezervacijos užklausoje, paslaugos Užsakovas privalo atsiskaityti su paslaugos Teikėju pagal tuo metu galiojančius tarifus. Dėl skrydžio vėlavimo iki 6 val. papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami.

5. Kaina
5.1 Terminuotos automobilio parkavimo paslaugos mokesčio dydis priklauso nuo parkavimo vietos rezervavimo trukmės, datos, sezoniškumo bei aikštelių užpildymo.

6. Naudojimasis stovėjimo aikštele
6.1 Atvykęs į aikštelę, klientas neprivalo pateikti jokių spausdintų ar elektroninių rezervaciją ar apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.
6.2 8:00 -24:00 val. atvykstančius ir išvykstančius klientus aptarnauja tiekėjo darbuotojas.
6.3 Atvykimams iki 8:00 val. nustatoma automatinio aikštelės atidarymo sistema ir klientas pastato automobilį be darbuotojo nukreipimo. Šiuo atveju, jei pasirinktas atsiskaitymas vietoje, klientas atsiskaito parvykęs atsiimti automobilio.
6.4 Klientas stato automobilį į bet kurią laisvą vietą, jei tiekėjo darbuotojas nenurodo kitaip, tačiau privalo atsižvelgti į horizontalų aikštelės žymėjimą. Jeigu klientas pastato automobilį nesilaikydamas nurodymų, klientas prisiima visą atsakomybę už taisyklių nesilaikymą ir galimas papildomas išlaidas.

7. Saugumas
7.1 Amber Parking yra automobilių stovėjimo aikštelės, t.y. mokestis yra imamas už terminuotą automobilio parkavimo paslaugą.
7.2 4 Gintarai, MB už kliento automobilius bei juose paliktą turtą neatsako.
7.3 Dėl klientų ir jų turto saugumo aikštelėje yra sumontuota perimetro apsaugos (aukšta skardinė tvora, vartai atidaromi tik atvykstant ir išvykstant klientams) bei vaizdo stebėjimo sistema.

8. Vaizdo stebėjimas
8.1 Vaizdo stebėjimas aikštelėse vykdomas siekiant užtikrinti tiekėjo nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, tiekėjo darbuotojų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
8.2. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl šių taisyklių bei paslaugų teikimo sutarčių pažeidimo, tiekėjo teikiamų paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su klientu ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp kliento ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik tiekėjo vadovo įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
8.3 Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).

9. Asmens duomenys
9.1 Kliento pateikti duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.
9.2 Kliento pateikti duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio valstybinis numeris ir skrydžių informacija bus naudojami tik įmonės viduje tvarkant rezervacijas. Elektroninis paštas, jeigu rezervacijos atlikimo metu buvo gautas kliento sutikimas, gali būti naudojamas siunčiant specialius pasiūlymus.
9.3 Klientas rezervacijos pildymo metu turi teisę sutikti arba atsisakyti gauti įvairaus pobūdžio priminimus, specialius pasiūlymus, apklausos anketas, naujienlaiškius elektroniniu paštu.

10. Skundai
10.1 Visi skundai turi būti pateikti tiesiogiai 4 Gintarai, MB, adresu Šaltinių g. 6A, Karmėlava arba el. paštu info@amberparking.lt.

11. Reglamentuojantys teisės aktai
11.1 Bet koks ginčas ar nesutarimas dėl šios Sutarties ir/ar susijęs su ja, kuris per 30 (trisdešimt) dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų keliu, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka pagal tiekėjo buveinės adresą.
11.2 Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.